Przypominamy, że nagrody i wyróżnienia będą wręczane w sobotę, 27 maja br. o godz. 15.00 podczas Rodzinnego Ekopikniku Charytatywnego dla Klary Gryczki, który odbędzie się przy Przedszkolu Samorządowym im. Treflika w Zaborzu. Serdecznie zapraszamy całe rodziny do udziału w imprezie.

Komisja konkursowa w składzie: Dominika Niemiec, Agnieszka Komendera, Bernadeta Sędrak- Legut oraz Janosz Bartosz, przyznała nagrody i wyróżnienia w konkursie plastycznym „Ekoludki ratują ziemię”. - Zachwyciło nas bogactwo form i kolorów i wrażliwość ekologiczna dzieci – napisano w protokole. -Pięknie prezentowały się zarówno prace przestrzenne jak i prace rysunkowe. Jury zwróciło uwagę na walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość i pracochłonność, ale również samodzielność przy tworzeniu dzieła.

ORGANIZATOR:

Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 46/3zał

CELE KONKURSU:

-        Rozbudzanie wrażliwości ekologicznej

-        Rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za nasze środowisko naturalne

-        rozwijanie kreatywności

-        popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

UCZESTNICY:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I - III ze szkół podstawowych z powiatu oświęcimskiego

TEMAT PRAC KONKURSOWYCH:

„ EKOLUDKI RATUJĄ   ZIEMIĘ ”

   (dowolna plastyczna interpretacja tematu )

FORMAT PRAC:

nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2

TECHNIKA WYKONANIA:

Dowolne techniki plastyczne płaskie lub przestrzenne

TERMINY I MIEJSCA:

 • składanie prac w Przedszkolu Samorządowym im. Treflika w Zaborzu do dnia 20 maja 2023 r. ul. Grojecka 54, 32-600 Zaborze
 • rozstrzygnięcie konkursu w dniu 27 maja 2023r. godz. 15.00 podczas Ekologicznego Pikniku Charytatywnego w PS im. Treflika w Zaborzu ul. Grojecka 54, 32-600 Zaborze

WARUNKI UCZESTNICTWA

   I OCENIANIA

-        Praca powinna być opisana (imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola lub szkoły, telefon lub e-mail rodzica lub opiekuna prawnego);

-        Każde przedszkole lub szkoła powinno sporządzić imienną listę wszystkich uczestników konkursu i dołączyć do prac.

-        Dla każdego uczestnika konkursu prosimy o wypełnienie klauzuli i oświadczeń zawierających zgody na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego. Jeżeli nie będzie tej klauzuli praca nie zostanie zakwalifikowana do konkursu.

-        W przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności   do czynności prawnych oświadczenia klauzulę, o której mowa w §3 ust. 8   w imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie.

-        Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi.

-        Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

-        Przy ocenianiu prac konkursowych szczególna uwaga skierowana będzie na samodzielność wykonania prac przez dzieci.

-        O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:

-        walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość, pracochłonność,

       samodzielność.

-        Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

-        Wyniki konkursu będą dostępne na stronie od dnia 23.052023 roku.

-        Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników

NAGRODY:

Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:

KATEGORIA I – Przedszkola - za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe.

KATEGORIA II – Szkoły Podstawowe, klasy I – III - za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe.

 • Prace muszą być wykonane samodzielnie,
 • Na stronie internetowej www.mowp.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu. Imiona i nazwiska zwycięzców, nazwa placówki, z której zostali wyłonieni zwycięzcy.

PRAWA ORGANIZATORÓW:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Osoba odpowiedzialna   za nadzór nad przebiegiem konkursu

W przypadku pytań dotyczących konkursu organizator wyznacza osobę: Dominika Niemiec tel. 514 350 764

 1. 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
  3. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian
   w regulaminie.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
  5. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.

Serdecznie zapraszamy laureatów konkursu oraz przedstawicieli placówek, które wzięły udział w konkursie na wręczenie nagród, które odbędzie się 02.04.2023. o godz. 15.00, w sali widowiskowej, w Oświęcimskim Centrum Kultury. Wszystkie prace będą tego dnia wyeksponowane i będzie można je nabyć za wolny datek do puszki. Zapraszamy również na spektakl teatralny dla dzieci – pt. „Wiosenne zamieszanie” przygotowany przez Grupę Teatralną Przyjaciół MOWP .

NAGRODY MOŻNA ODEBRAĆ TYLKO W DNIU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU!