piątek, 20 kwiecień 2012 18:22

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI "Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy"


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Fundacja pod nazwą Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Alberta Bartosza zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Katarzyną Żubrowską w Kancelarii Notarialnej w Oświęcimiu przy ul. Sienkiewicz 9 w dniu 07.09.2010 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 120, poz. 1268, z dnia 6 kwietnia 2001 r.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Oświęcim. Fundacja będzie pomagać osobom zameldowanych na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
 2. Dla pełniejszej realizacji swoich celów Fundacja może działać również poza granicami kraju.
 3. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków i biur w kraju i za granicą.
 4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
 5. Najmniejszą komórkę organizacyjną Fundacji tworzy rodzina lub opiekunowie niepełnoletniego dziecka, wymagającego społecznej pomocy, zwani Beneficjentami, z którymi Zarząd Fundacji zawiera stosowną umowę (porozumienie) o współpracy, opiece i organizowaniu pomocy.

§3

 1. Fundacja zostaje powołana na czas nieoznaczony.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§4.

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego zwanego logiem, którego wzór zatwierdza Zarząd uchwałą.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§5.

Fundacja została powołana w celu:

 1. prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, sportowym, kulturalnym oraz dobroczynnym;
 2. udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
 3. rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci;
 2. pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia;
 3. organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,
 4. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw, o których mowa w pkt. 1);
 5. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowania życia dzieci;
 6. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
 7. finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
 8. organizowanie i finansowanie: wystaw, pokazów, koncertów, spotkań, realizacji audiowizualnych, akcji w przestrzeni publicznej, wydarzeń sportowych i kulturalnych, konkursów, innych imprez, których celem jest realizacja działań statutowych;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 10. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji;
 11. organizowanie i finansowanie: szkoleń, konferencji, warsztatów, zajęć edukacyjnych;
 12. organizowanie zbiórek publicznych, aukcji i licytacji (w tym elektronicznych) o charakterze dobroczynnym;
 13. promowanie i organizowanie wolontariatu.

§7.

 1. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może założyć działalność gospodarczą.
 2. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej określa uchwała Zarządu Fundacji.

§8.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
 2. Fundacja może zatrudniać pracowników w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9.

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 10.000 zl (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej w przyszłości przez Fundację Fundator przeznacza kwotę pieniężną 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 10.

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz loterii,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 7. wpływy z odpłatnej działalności statutowej.

§11

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§12.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§13.

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może nabywać za szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 14.

Całość dochodów uzyskiwanych prze Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I CZŁONKOWSTWO

§ 15.

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji
  2. Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jedynie domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych oraz udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością, w tym kosztów podróży.
 3. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 4. Członkami organów Fundacji można być więcej niż jedną kadencję.

RADA FUNDACJI

§16.

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzą przynajmniej 3 osoby wybierane na pięcioletnią kadencję.
 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 4. Odwołanie z Rady Fundacji następuje w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Przewodniczącego Rady Fundacji,
  2. podjęcie pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka.
  3. choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  4. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  5. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, 0 przekroczenia 75 roku życia,
  6. nienależytego wypełniania funkcji członka,
  7. śmierci członka,
  8. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 5. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.

§17.

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu Fundacji;
 2. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
 3. nadzór nad realizacją głównych kierunków działalności Fundacji,
 4. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
 5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
 6. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
 7. uchwalenie regulaminu pracy Zarządu Fundacji;
 8. podejmowanie decyzji o zmianie statutu;
 9. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie mu absolutorium;
 10. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;
 11. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu Fundacji.

§18.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. W posiedzeniach tych może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.
 3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 4. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 6. Z posiedzeń Rady Fundacji należy sporządzić protokoły, które mają być udostępnione każdemu członkowi Rady Fundacji na jego żądanie.
 7. Udział osób wymienionych w pkt. 5 w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter doradczy.
 8. Posiedzenie Rady Fundacji może zostać zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu Fundacji, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 9. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno zostać zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 10. Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.

§19

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§20.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, Wiceprezesów Zarządu Fundacji oraz Sekretarza Zarządu Fundacji, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Odwołanie z Zarządu Fundacji następuje w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Prezesa Zarządu Fundacji,
  2. podjęcie pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji w zarządzie fundacji,
  3. choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  4. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  5. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, 1) przekroczenia 75 roku życia,
  6. nienależytego wypełniania funkcji członka,
  7. śmierci członka,
  8. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególne osoby mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie w obecności co najmniej 2/3 składu jej członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§21.

 1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
 2. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na czele jako Prezes Zarządu Fundacji i powołuje Wiceprezesów Zarządu Fundacji oraz Sekretarza Zarządu Fundacji.

§22.

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
 3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. składanie wniosków do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  8. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,
  9. sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
  10. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

§23.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy Wiceprezesi Zarządu Fundacji ora/. Sekretarz Zarządu Fundacji.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwal zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Z posiedzeń Zarządu należy sporządzić protokoły, które mają być udostępnione każdemu członkowi Fundacji na jego żądanie.
 6. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§24.

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składa Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu, Sekretarz Zarządu jednoosobowo.
 2. Zobowiązania finansowe powyżej 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wymagają podpisu dwóch członków zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU

§25.

 1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie w obecności co najmniej 2/3 składu jej członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w statucie. Zmiana statutu może obejmować również powoływanie nowych organów Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26.

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wiosek Zarządu
 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie w obecności co najmniej 2/3 składu jej członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Likwidacja jest przeprowadzana przez likwidatora wybranego przez Radę Fundacji. Likwidator ma prawa Zarządu Fundacji.
 5. Majątek Fundacji po likwidacji przypada Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zapewni, aby majątek zlikwidowanej Fundacji służył takim samym celom, dla których powstała Fundacja.

 

Oświęcim, dn. 07.09.2010 r.

Czytany 14595 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 14 kwiecień 2014 21:44