czwartek, 10 luty 2011 20:11

Poradnik dla niepełnosprawnych

Nowy, trzyszczeblowy podział administracyjny kraju powinien ułatwić ci życie. Najważniejsze sprawy będziesz teraz załatwiał nie tylko w mieście wojewódzkim czy w Warszawie, lecz bliżej miejsca zamieszkania - w powiecie.

Gdzie są pieniądze?

Przede wszystkim w powiecie. Kiedyś olbrzymią większością pieniędzy dla niepełnosprawnych zawiadywał PFRON. Teraz jest inaczej. Do powiatów trafiło 40 - 50% całego budżetu tego Funduszu (według specjalnego algorytmu, który uwzględnia liczbę osób niepełnosprawnych na danym terenie). Dysponując tymi pieniędzmi, powiat ma obowiązek ci pomóc.

PAMIĘTAJ! Nie możesz tylko czekać, aż ktoś ci pomoże. Masz takie same prawa jak każdy obywatel. Jeśli z powodu swej niesprawności jesteś ich pozbawiony upomnij się o nie!

Wciąż jednak najbliżej do gminy <Urząd Miasta Oświęcim> <Urząd Gminy Oświęcim>.

Tu zmieni się najmniej. Nadal możesz zwracać się do Ośrodka Pomocy Społecznej <Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej> <Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej> o przyznanie:

 • zasiłków celowych;
 • pomocy rzeczowej i w naturze;
 • tzw. renty socjalnej;
 • zasiłków i pożyczek na tzw. ekonomiczne usamodzielnienie się;
 • środków na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych.

Pamiętaj jednak, że nie każdy jest uprawniony do pomocy społecznej. Kryterium dostępu do wszystkich form pomocy społecznej jest miesięczny dochód na głowę w rodzinie (nie dotyczy to tylko niepełnosprawnych).

I tak:

dla osoby samotnie gospodarującej wynosi on obecnie 461 zł .

A w rodzinie:

dla osoby dorosłej ( od 15 roku życia) 418 zł .

W szczególnych sytuacjach losowych Ośrodek Pomocy może przyznać pomoc także osobom, którym dochód przekracza próg dochodowy.

Kto Ci pomoże?

Ośrodek Pomocy <Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej> <Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej>

Jeżeli mieszkasz sam, a jesteś przewlekle chory, lub z powodu niesprawności wymagasz pomocy. Ośrodek musi ci (ponad to, o czym była mowa wyżej) zapewnić usługi opiekuńcze w domu: pomoc w robieniu zakupów; gotowaniu; załatwianiu spraw w urzędach. Albo pomoc pielęgniarską- w myciu, ubieraniu się, lub ćwiczenia rehabilitacyjne prowadzone przez specjalistów.

Usługi organizowane przez Ośrodki Pomocy są odpłatne

Ale Ośrodek może ci je dofinansować albo opłacić w całości, jeśli dochód przypadający na osobę w twojej rodzinie jest niższy od kwoty uprawniającej do zasiłku z pomocy społecznej (patrz p. 2).

Możesz zdobyć miejsce w domu pomocy społecznej <Dom Pomocy Społecznej w Bobrku >

Prowadzi je gmina. Zwróć się do Ośrodka Pomocy Społecznej, jeśli starasz się tam o miejsce dla siebie lub twoich bliskich.

Odzyskasz też pieniądze wydane na sprzęt

Gdy kupisz sprzęt ortopedyczny lub inne specjalistyczne wyposażenie, potrzebne do tego, byś mógł normalnie funkcjonować, gminny Ośrodek może zwrócić ci całość lub część kosztów. A jeśli jesteś ubogi - musi.

Jak nie gmina, to ktoś inny

Gmina powinna współpracować z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami społecznymi, fundacjami, związkami wyznaniowymi i pracodawcami, którzy działają na rzecz niepełnosprawnych. Tam często można zwrócić się o pomoc rzeczową i materialną.

PAMIĘTAJ! Jeśli na terenie istnieje organizacja, która mogłaby ci pomóc, koniecznie zgłoś się do niej. Nie tylko tobie na tym zależy - jej także zależy na tym, byś z pomocy korzystał. Im więcej będzie miała członków, im lepiej wykaże swą przydatność, tym większe będzie miała szansę na uzyskanie wsparcia gminy. <Centrum Organizacji Pozarządowych>

Przede wszystkim - orzeczenie

Podstawą do przyznania ulg i uprawnień osobom niepełnosprawnym jest orzeczenie o niepełnosprawności. Uzyskasz je przed powiatowym zespołem do spraw orzekania. Zespoły te do 30 czerwca 1999 r. będą działać w 49 dotychczasowych stolicach województw. Gdzie później? Zdecydują starostowie. <Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności>

Powiatowy zespół jest I instancją w procedurze orzekania. Od jego decyzji możesz odwołać się do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. <Wojewódzki Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności>

Co musi być w orzeczeniu?

Przede wszystkim - określamy stopień niepełnosprawności. Oprócz tego powinny się w nim znaleźć: wskazania dotyczące szkolenia (w tym socjalistycznego), zatrudnienia uwzględniającego możliwości danej osoby, korzystania z rehabilitacji (poza turnusami), korzystania z pomocy społecznej, potrzebnego sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, uczestnictwa w terapii zajęciowej, koniecznych usług socjalnych i opiekuńczych.

PAMIĘTAJ! Być może masz już orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Mówi ono nie o tym jak głęboka jest twoja niepełnosprawność, ale o tym, w jakim stopniu z jej powodu jesteś niezdolny do pracy.

Dokument ZUS odpowiada orzeczeniu komisji powiatowej.

Orzeczenie o:

 • Całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • całkowitej niezdolności do pracy - z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • częściowej niezdolności do pracy i celowości przekwalifikowania zawodowego - z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Abyś mógł być samodzielny, musisz mieć pracę

Jak najszybciej zwróć się do powiatowego urzędu pracy. Tam cię zarejestrują i poszukają pracy. Tam możesz zasięgnąć porady prawnej, jak podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą. Urząd pomoże ci przygotować dokumenty i wybrać odpowiedni rodzaj działalności. <Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu>

Starosta może dać Ci pożyczkę...

W urzędzie starosty dowiesz się, jak poprowadzić własną działalność gospodarczą lub rolniczą. Na jej rozpoczęcie starosta może dać ci pożyczkę lub dofinansowanie do 50%, odsetki od kredytu bankowego. Pożyczkę można wziąć raz, do wysokości 30-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (ogłoszonego przez GUS w miesiąc przed zawarciem umowy).

Pożyczkę trzeba spłacić w 48 ratach. Jeżeli przez 24 miesiące będziesz wywiązywał się z tego sumiennie, to starosta może ci umorzyć połowę spłaty.

Aby dostać pożyczkę, musisz spełnić kilka warunków:

 • Być zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy;
 • Mieć ważne orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia lub
 • Orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez ZUS, lub
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania

... i na pewno powie, jak zdobyć rentę.

U starosty uzyskasz też informacje, z kim kontaktować się w sprawie renty, gdzie uzyskać fachową poradę prawną i ekonomiczną.

Może zdobyć kwalifikacje?

Nie masz żadnych kwalifikacji?

Musisz je zmienić, by znaleźć pracę?

Jeśli jesteś zarejestrowany jako bezrobotny lub poszukujący pracy albo jesteś w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z tzw. Przyczyn dotyczących pracodawcy.

Masz prawo:

skorzystać ze szkoleń, aby nauczyć się nowego zawodu, przekwalifikować lub podwyższyć kwalifikacje. W urzędzie starosty poinformują cię kto pomoże ci się przekwalifikować, jeśli na twój wyuczony zawód akurat nie ma zapotrzebowania.

Kto kieruje na szkolenie?

Na odpowiednie szkolenie skieruje cię kierownik powiatowego urzędu pracy z własnej inicjatywy lub na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA! Może on również skierować cię na szkolenie, które wybierzesz sam. Pod warunkiem wszakże, że to szkolenie zapewni ci uzyskanie pracy i jeżeli spełnisz przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • nie masz kwalifikacji zawodowych;
 • musisz je zmienić; bo w twoim zawodzie nie masz szansy na pracę;
 • nie możesz dalej wykonywać pracy w swoim zawodzie ze względu na niepełnosprawność.

Jeśli sam wybierzesz szkolenie, to jego koszt nie może przekroczyć 10-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Koszty szkolenia może pokryć PFRON.

Na co można wydać pieniądze PFRON?

Koszty szkolenia ze środków PFRON obejmują:

 • należność dla firmy szkolącej;
 • ubezpieczenie NNW;
 • zakwaterowanie i wyżywienie w części lub w całości;
 • przejazd na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • usługi tłumacza języka migowego lub lektora dla niewidomych albo osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo;
 • niezbędne badania lekarskie, psychologiczne, diagnostyczne i usługi rehabilitacyjne.

Warto się dobrze uczyć

Szkolenie może trwać do 36 miesięcy. Jeśli z własnej winy go nie ukończysz, będziesz musiał zwrócić koszty, chyba że powodem nieukończenia było podjęcie zatrudnienia.

Gdzie się szkolić?

Szkolenie może odbywać się w:

 • Placówkach szkolących albo
 • Specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych.

Prawo tworzenia i likwidacji tych ostatnich ma starosta i marszałek województwa w zależności od zasięgu terytorialnego. W tych ośrodkach będą się szkolić osoby, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do innych placówek. Muszą one zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc dydaktyczną i rehabilitację.

Starosta prowadzi też powiatowe domy opieki.

Chodzi o domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Jeśli masz w rodzinie osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i z jakichś powodów będzie ona wymagała pobytu w takim domu, to twoja gmina powinna się zwrócić o pomoc właśnie do powiatu.. Za pobyt w domu pomocy społecznej pensjonariusz płaci 70% swoich dochodów.

Na kłopoty - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Jego adres podadzą ci w urzędzie starosty. Do centrum powinieneś zgłosić się, jeśli chcesz:

 • Uczestniczyć sam lub zapisać swoje dziecko do Warsztatu Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywności Zawodowej;
 • Pojechać na usprawniający turnus rehabilitacyjny (niepełnosprawny może dostać z Centrum dofinansowanie i dopiero potem wybrać organizatora turnusu);
 • Uczestniczyć w zespołach ćwiczeń fizycznych

Jeśli nie chcesz mieć barier, idź dziś do Powiatowego Centrum

Pomoc Centrum przyda się też, gdy chcesz zlikwidować bariery, które tobie lub twemu dziecku przysparzają problemów w życiu codziennym.

PRZYKŁADY: Nie możesz wyjść z domu, bo brak ci podjazdu. Nie widzisz przejścia dla pieszych - potrzebujesz sygnalizacji dźwiękowej. Nie możesz porozumieć się z urzędnikami, bo w urzędach nie ma tłumaczy języka migowego.

W tych wszystkich sprawach powinno ci pomóc właśnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które ma pieniądze na likwidację barier utrudniających życie osobom niepełnosprawnym - architektonicznych i w komunikowaniu się. Taka jest teoria, o praktyce zadecyduje ilość pieniędzy.

Coś miłego dla człowieka głuchego

Z innymi barierami spotykają się osoby głuche i niedosłyszące. Im potrzebne są np.: dzwonek do drzwi z sygnałem świetlnym, sygnalizatory optyczne do telefonów, tekstofonów, telefaksów i wideofonów czy telefonów ze wzmacniaczem. Głuchoniemy może zwrócić się do Powiatowego Centrum o dofinansowanie zakupu faksu i telefaksu. O dofinansowaniu likwidacji barier w szkołach, kinach czy teatrach decydują terenowe oddziały PFRON. W obiektach ogólnopolskich np. w PKP- centrala funduszu. Centrum natomiast zajmuje się dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i pomoce rehabilitacyjne.

 

(opracowanie na podstawie danych PFRON i Pełnomocnika ON - ministra)

więcej na www.niepelnosprawni.pl

Czytany 14772 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 14 kwiecień 2014 21:44