poniedziałek, 02 marzec 2020 11:42

Dobroczynna Pisanka Wielkanocna. Czekamy na zgłoszenia Wyróżniony

Zapraszamy do konkursu plastycznego „Dobroczynna Pisanka Wielkanocna”. Nagrody będą wręczone podczas Wielkiego Charytatywnego Kiermaszu Wiosennego.


Prace należy składać w dniach 18-20 marca w Szkole Podstawowej nr 3 im. K. Tańskiej-Hofmanowej ul. Ignacego Krasickiego 12, 32-600 Oświęcim.

Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród które, odbędzie się 5 kwietnia w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu o godz. 15 podczas Wielkiego Charytatywnego Kiermaszu Wiosennego organizowanego przez fundację "Mała Orkiestra Wielka Pomocy".

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu:

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Dobroczynna Pisanka Wielkanocna”

§1 Cele konkursu

 1. Celem konkursu jest promowanie działalności charytatywnej oraz pozytywnych wartości takich jak empatia, współczucie oraz chęć niesienia pomocy innym.
 2. Zainteresowanie młodych ludzi działalnością wolontaryjną.
 3. Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów, technik oraz form zdobienia.

§2 Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Dobroczynna Pisanka Wielkanocna ” jest Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 46/3
 2. Miejsce dostarczania prac: w Szkoła Podstawowej nr 3 im. K. Tańskiej – Hofmanowej ul. Ignacego Krasickiego 12, 32-600 Oświęcim.
 3. 3.W przypadku pytań dotyczących konkursu organizator wyznacza osobę: Dominika Niemiec tel. 514 350 764

 

§3 Założenia organizacyjne

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I - III szkół podstawowych z Powiatu Oświęcimskiego.
 2. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:
  1. KATEGORIA I – Przedszkola
   - za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe.
  2. KATEGORIA II – Szkoły Podstawowe, klasy I - III
   - za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe.
  3. NAGRODA SPECJALNA – dla przedszkola lub szkoły, która zaangażuje najwięcej dzieci.
 3. Prace muszą być wykonane samodzielnie,
 4. Format pracy: praca przestrzenna z możliwością zawieszenia;
 5. Technika wykonania dowolna;
 6. Praca powinna być opisana (imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola lub szkoły, telefon lub e-mail rodzica lub opiekuna prawnego);
 7. Każde przedszkole lub szkoła powinno sporządzić imienną listę wszystkich uczestników konkursu i dołączyć do prac.
 8. Dla każdego uczestnika konkursu prosimy o wypełnienie klauzuli i oświadczeń zawierających zgody na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego. Jeżeli nie będzie tej klauzuli praca nie zostanie zakwalifikowana do konkursu.
 9. W przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności   do czynności prawnych oświadczenia klauzulę, o której mowa w §3 ust. 8   w imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie.
 10. Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 11. 11.Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 

§4 Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać w terminie: od 18.03.2020 do 20.03.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. K. Tańskiej – Hofmanowej ul. Ignacego Krasickiego 12, 32-600 Oświęcim.
 2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
 3. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie od dnia 30.03.2020 roku.
 4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników
 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
 • walory artystyczne i estetyczne,
 • pomysłowość,
 • pracochłonność,
 • samodzielność.

§5 Nagrody główne

 1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii: nagrody główne oraz wyróżnienia.
 2. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród które, odbędzie się 5 kwietnia 2020 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu o godz. 15.00 podczas Wielkiego Charytatywnego Kiermaszu Wiosennego organizowanego przez fundację "Mała Orkiestra Wielka Pomocy".
 3. Konkursowe Pisanki będą wyeksponowane w dniu 05.04.2020 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu od godz. 11.00. Podczas ekspozycji prac będzie można je otrzymać za wolny datek do puszki. Kiermaszowi będzie towarzyszyła zbiórka charytatywna na rzecz Nikoli Kurpas z Brzeszcz, który cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Całość zebranych w tym dniu środków trafi na konto podopiecznej w fundacji Zdążyć z Pomocą, skąd rodzice będą mogli uzyskiwać refundacje poniesionych kosztów leczenia Nikoli .

§7 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
  i warunki prowadzenia konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
 3. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian
  w regulaminie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
 5. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.

 

wtorek, 04 luty 2020 12:26

4. Bal Charytatywny MOWP - ZDJĘCIA

Tak bawiliście się na czwarteym balu charytatywnym. Jeszcze raz dziękujemy za Waszą obecność i pomoc dla naszych podopiecznych - Jagódki i Gabrielka . Przypominamy, że podarowaliście aż 41439,54 złotych.:)

41439,54 złotych podarowaliście podczas 4. Balu Charytatywnego Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy. Pieniądze wspomogą rehabilitację Jagódki i Gabrielka Bartosiewiczów.